پاس چیست؟

کـمبود دانش امنیتی کـاربران بزرگـترین خطری است کـه امنیت سایبری هر فـرد، سازمان و همچنین در سطـح کـشوری را تهدید می کند.

پاس برای افزایش سطح دانش امنیتی عمومی کاربران و کاهش هرچه بیشتر خطرات ناشی از این تهدیدات شروع به فعالیت کرده است.

با شرکت در این طرح، شما می تـوانید دانش مورد نیاز برای پاسخ گـویی بـه حملات محیط های آنلاین را فرا بگیرید و از اینکه قربانی این حملات شوید جلوگیری کنید.


حامیان طرح